STATUT

PRZEDSZKOLA  NR 28

W  GDAŃSKU

 

 

 

 

 

Tekst jednolity

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, wrzesień 2011 r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA STATUTU

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572);
 2. Ustawa z dnia 19 marca 2009 r.  o zmianie ustawy oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458)
 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  z późn. zmianami);
 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zmianami);
 5. Konwencja o Prawach Dziecka – ustalona przez Organizację Narodów Zjednoczonych w dniu 20 listopada 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 826);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacja Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r., Nr 4, poz. 17);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami);
 9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły 
  i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001r. Nr 135, poz. 1516);
 10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)
 11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 czerwca1999 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. z 1999r. Nr 67, poz. 735);
 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 nr 26 poz. 232 z późn. zmianami);
 13. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487);
 14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 225 z późn. zmianami);
 15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624)

 

 • 1

 

NAZWA PRZEDSZKOLA ORAZ JEGO ORGANY NADRZĘDNE

 

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Nr 28 w Gdańsku
 2. Siedziba przedszkola mieści się w Gdańsku przy ulicy Gołębiej 5
 3. Przedszkole jest przedszkolem publicznym, w rozumieniu art.6 oraz art.14 Ustawy 
  o systemie oświaty.
 4. Organem prowadzącym jest Miasto Gdańsk
 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
 6.  Przedszkole używa pieczęci prostokątnej urzędowej z napisem:

 

Przedszkole Nr 28

80-455 Gdańsk, ul. Gołębia 5

                                 NIP:957-07-25-839 Regon:190575339

                                               tel.(058) 341-24-65

 

 1. Przedszkolu, na wniosek Rady Pedagogicznej może być nadane imię przez organ prowadzący
 • 2

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
 3. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 4. Cele szczegółowe:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennym życiu,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci, tak żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
6) troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną,
7) zachęcenie do uczestniczenia w zabawach i grach sportowych,
8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolne

 1. Głównym zadaniem przedszkola jest:
 2. a)Zapewnienie opieki, wychowania i nauki w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
 3. b)Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 
  w przedszkolu;
 4. c)Organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki 
  i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci
 5. d)Dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej 
  i opiekuńczej do możliwości rozwojowych dziecka;
 6. e)Informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka i wynikach diagnozy pedagogicznej
 7. f)Współdziałanie i wspomaganie rodziców (opiekunów) w wychowaniu dziecka, udzielanie im pomocy i doradztwa w sprawach wychowawczych;
 8. g)Przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

 

 1. Przedszkole realizuje powyższe zadania w wybranych obszarach:

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku,
3) Wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7) Wychowanie przez sztukę – muzykę i śpiew, pląsy i taniec,
8) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
9) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń,
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

 

 

 

 

 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

 

 1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej dzieciom jest rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu polega w szczególności na:
 4. a)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka;
 5. b)rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń przedszkolnych;
 6. c)wspieraniu dziecka z wybitnymi zdolnościami;
 7. d)organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 8. e)prowadzeniu edukacji prozdrowotnej o promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli 
  i rodziców;
 9. f)wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka;
 10. g)wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 11. Zadania, o których mowa w pkt. 3 realizowane są we współpracy z:
 12. a)rodzicami,
 13. b)poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
 14. c)placówkami doskonalenia nauczycieli,
 15. d)innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
 16. e)organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 17. W celu rozpoznania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju dziecka nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, którą dokumentują.
 18. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel przeprowadza analizę gotowości do nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, które mają pomóc:
 • rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki 
  w szkole podstawowej,
 • nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka. )
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
 • niepełnosprawnym
 • niedostosowanym społecznie
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 • ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
 • z zaburzeniami komunikacji językowej
 • z chorobami przewlekłymi
 • z niepowodzeniami edukacyjnymi
 • z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych rodziny
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska

 

8.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest na wniosek:

 1. a)rodziców,
 2. b)nauczyciela pracującego z dziećmi,
 3. c)nauczyciela specjalisty,
 4. d)poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10.Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania pedagogiczne mające na celu:

 • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
 • rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

11.Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną przez cały okres pobytu dziecka 
w przedszkolu, która kończy się analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 
w szkole.

12.Pomoc psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu organizuje się w formie:

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym
 • porad, konsultacji,
 • warsztatów, szkoleń dla rodziców, nauczycieli

13.Procedura udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 1. a)planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zajmuje się zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem,
 2. b)w przypadku stwierdzenia przez nauczyciela, że dziecko wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel informuje o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
 3. c)dyrektor przedszkola powołuje zespół niezwłocznie po otrzymaniu od nauczyciela informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą pedagogiczno – psychologiczną,
 4. d)w pracach zespołu na wniosek dyrektora mogą uczestniczyć przedstawiciele poradni pedagogiczno – psychologicznej i inni specjaliści,
 5. e)w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice, a także na ich wniosek inne osoby, a w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista,
 6. f)do zadań zespołu należy:
 • ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • opracowanie dla dziecka planu działań wspierających,
 • prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia,
 1. g)dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 2. h)o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy, dyrektor informuje rodziców,
 3. i)w sytuacji, kiedy w przedszkolu nie jest zatrudniony specjalista zespół może skierować dziecko do poradni pedagogiczno – psychologicznej,
 4. j)w sytuacji, kiedy dziecku zostaje udzielona pomoc specjalistyczna, przedszkole ściśle współpracuje ze specjalistami w celu zlikwidowania dysharmonii rozwojowych.

14.Zajęcia specjalistyczne organizowane w przedszkolu:

 1. a)korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla dzieci, u których stwierdzono wady postawy uniemożliwiające zachowanie prawidłowej sylwetki.

Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie gimnastyki korekcyjnej;

 1. b)logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę,

Zajęcia prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie logopedii, liczba dzieci na zajęciach - od 1 do 4;

 1. c)inne zajęcia terapeutyczne w przypadku możliwości zatrudnienia specjalisty 
  w porozumieniu z organem prowadzącym.

15.Nauczyciele specjaliści prowadzą dokumentację pracy z dziećmi zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Nauczyciel specjalista w zakresie prowadzonych zajęć specjalistycznych zapewnia pełne bezpieczeństwo dzieciom, niezwłocznie informuje dyrektora o występujących zagrożeniach i przerywa zajęcia.

17.Nauczyciel przedszkola ma obowiązek ściśle współpracować ze specjalistami w celu dostosowania treści, metod i organizacji pracy do potrzeb edukacyjnych i możliwości rozwojowych dzieci.

18.Niektóre zajęcia specjalistyczne mogą być opłacane indywidualnie przez rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, w wypadku zgody organu prowadzącego także 
z budżetu przedszkola.

19.Pomoc psychologiczno –  pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.

20.W przedszkolu mogą być zatrudnieni psycholog i pedagog.

 

III. Dzieci niepełnosprawne mają prawo do korzystania z usług przedszkola w równej mierze  z dziećmi zdrowymi, zgodnie z ich potrzebami rozwojowymi i predyspozycjami.

 1. Ze względu na warunki lokalowe oraz wykształcenie kierunkowe nauczycieli przedszkole nie przewiduje tworzenia oddziałów integracyjnych.
 2. Dopuszcza się przyjęcie jednego dziecka niepełnosprawnego na oddział.
 3. Rodzice dziecka niepełnosprawnego zobowiązani są dostarczyć opinię z poradni psychologiczno pedagogicznej stwierdzającej, ze dziecko może uczęszczać do przedszkola wraz z kartą zgłoszenia.
 4. Rodzice dziecka wymagającego stałej i indywidualnej opieki są zobowiązani do zapewnienia pomocy nauczycielowi w ciągu całego pobytu dziecka 
  w przedszkolu w formie terapeuty na własny koszt.
 5. Placówka nie przyjmuje dzieci samodzielnie nie poruszających się oraz na wózkach ze wzgledu na bariery architektoniczne, warunki lokalowe oraz brak odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej.
 6. W przedszkolu nie realizuje się wczesnego wspomagania. Rodzic dziecka niepełnosprawnego jest zobowiązany do zapewnienia dziecku udziału 
  w zajęciach wczesnego wspomagania na terenie poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej instytucji organizującej wczesne wspomaganie.

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom naukę religii.

 

 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości religijnej poprzez udział w zajęciach religii. Dzieciom nieuczestniczącym w zajęciach religii organizuje się opiekę.
 2. Naukę religii organizuje się na życzenie rodziców określone na piśmie.
 3. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu do wiadomości. Te zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii.
 4. Przedszkole zatrudnia nauczyciela religii na podstawie imiennego, pisemnego skierowania do przedszkola wydawanego przez właściwego biskupa diecezjalnego.
 5. Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów, również poza wyznaczonymi przez przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
 6. Nauczyciel religii odnotowuje odbyte zajęcia w dzienniku zajęć.
 7. W pomieszczeniach przedszkola może być umieszczony krzyż. Można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach.
 8. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych, czas trwania zajęć:
 9. a)3-4 latki – po około 10 minut;
 10. b)5-6 latki – po około 20 minut.
 11. Nadzór pedagogiczny nad nauczaniem religii w zakresie metodyki nauczania 
  i zgodności z programem prowadzą dyrektor przedszkola oraz pracownicy nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych odrębnymi przepisami.
  Do wizytowania lekcji religii uprawnieni są wizytatorzy wyznaczeni przez biskupów diecezjalnych kościoła katolickiego i właściwe władze zwierzchnie pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych.
 12. Nauczyciel zatrudniony przez dyrektora do pracy z dziećmi w oddziale podczas zajęć religii sprawuje opiekę nad powierzonymi dziećmi.

 

 1. W celu indywidualnego wspomagania rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny 
  w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, przedszkole:

 

 1. Tworzy warunki do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
  z uwzględnieniem możliwości wychowanków i placówki.
 2. Prowadzi indywidualną diagnozę poziomu rozwoju dzieci.
 3. Uwzględnia propozycje dzieci w codziennym, planowaniu przez nauczyciela zadań edukacyjnych.
 4. Umożliwia dzieciom uzdolnionym udział w konkursach.
 5. Umożliwia dzieciom branie udziału w zajęciach dodatkowych  i specjalistycznych, zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami i potrzebami dziecka.
 6. Ustalając pracę pedagogiczną kieruje się zasadą wykorzystywania w pracy z dziećmi metod aktywizujących wychowanków.
 7. Stosuje formy pracy otwartej umożliwiające dzieciom wybór miejsca i rodzaju aktywności.
 8. Zapewnia opiekę, wychowanie i naukę się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 9. Zatrudnia na życzenie rodziców specjalistów udzielających dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 10. Informuje rodziców o celach i zadaniach przedszkola.
 11. Informuje rodziców o sposobach diagnozowania rozwoju dziecka.
 12. Organizuje zajęcia dodatkowe wynikające z potrzeb dzieci, zgodne z oczekiwaniami rodziców przy zachowaniu zasady równości szans.
 13. Organizuje spotkania z rodzicami.
 14. Pełni funkcję doradczą wspierającą działania wychowawcze rodziny.
 15. Informuje rodziców o poziomie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.

 

 1. Przedszkole zapewnia opiekę powierzonym mu wychowankom.
 2. Dyrektor przedszkola powierza oddział opiece dwu nauczycielek.

W zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa nauczyciele obowiązani są:

 1. prowadzić zajęcia z dziećmi tylko w miejscach, które spełniają  wymogi BHP                           a w przeciwnym wypadku przerwać zajęcie, wyprowadzić dzieci  i niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola.
 2. Wrazie konieczności czasowego opuszczenia grupy powierzyć opiekę nad dziećmi innemu nauczycielowi zapewniając mu pomoc woźnej oddziałowej.
 3. Zaznajamiać wychowanków z podstawowymi przepisami ruchu drogowego organizując różne formy pracy sprzyjające opanowaniu tych przepisów.
 4. Wdrażać dzieci do zwracania uwagi na bezpieczeństwo kolegów i własne. Ćwiczenia i zabawy ruchowe dostosować do możliwości psychoruchowych dzieci i warunków lokalowych.
 5. W razie choroby dziecka lub nieszczęśliwego wypadku niezwłocznie wezwać lekarza i zawiadomić rodziców. Do czasu przybycia lekarza udzielać dziecku pierwszej pomocy pamiętając o tym, że w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne (podawanie leków).
 6. O nieszczęśliwym wypadku nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola, który zawiadamia pracownika służb BHP. W terminie 7 dni sporządza się protokół wypadku.
 7. W grupie dzieci 3-letnich dyrektor zatrudnia pomoc nauczycielki

  3 Organizacja zajęć dodatkowych

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko może uczestniczyć 
  w zajęciach dodatkowych, np. w zajęciach sportowych, zajęciach logopedycznych, zajęciach umuzykalniających oraz nauce języka obcego, organizowanych na terenie przedszkola.
 2. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców.
 3. Zajęcia dodatkowe są wcałości finansowane przez rodziców.
 4. Zajęcia językowe, rytmiczne i taneczne organizowane są dla wszystkich dzieci , podczas tych zajęć obecny jest nauczyciel.
 5. W czasie zajęć dodatkowych- specjalistycznych( logopedia, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna)  za bezpieczeństwo dzieci odpowiada specjalista prowadzący zajęcia, pod którego opieką wychowankowie udają się na zajęcia oraz wracają z zajęć dodatkowych.
 6. Dzieci na zajęcia dodatkowe odbierane i przyprowadzane są z oddziału przez osobę prowadzącą zajęcia.

 

 1. Przedszkole może organizować i prowadzić różne formy działalności poza terenem przedszkola.
 2. Udział dzieci w wycieczkach (z wyjątkiem spacerów i wycieczek odbywających się 
  w ramach zajęć przedszkolnych) powinien odbywać się za wiedzą i zgodą rodziców albo opiekunów prawnych.
 3. Wyjście poza teren przedszkola należy zgłosić dyrektorowi na 2 dni wcześniej.
 4. Nauczyciele realizujący zajęcia poza terenemprzedszkola bezpośrednio odpowiadają                     za bezpieczeństwo wychowanków zgodnie z przepisami bhp.
 5. Nauczyciele sporządzają listę uczestników wycieczki, którą zabierają ze sobą, sprawdzają stan osobowy dzieci przed wycieczką i po powrocie z niej, odnotowując dane w zeszycie wyjść.
 6. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola w obrębie dzielnicyopiekę sprawuje co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci. W przypadku korzystania ze środków komunikacji miejskiej jednej osobie dorosłej można powierzyć opiekę nad nie więcej niż 10 podopiecznymiNa wycieczce turystycznej opiekę sprawuje osoba dorosła nad grupą do 8 dzieci.
 7. Zabrania się organizowania spacerów i wycieczek podczas burzy, śnieżycy, silnego wiatru, gołoledzi i gęstej mgły oraz gdy temperatura zewnętrzna wynosi poniżej -5 C.
 8. W wycieczkach turystyczno- krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku do których istnieją przeciwskazania lekarskie.
 9. Dzieci 3-4 letnie nie korzystają z przejazdów środkami komunikacji miejskiej.
 10. Przedszkole przygotowuje posiłki dla dzieci  zgodnie z zasadami żywienia.
 11. Dla dzieci z lekkimi alergiami przygotowywane są posiłki , z których eleminuje się            produkty uczulające. Rodzic zobowiązany jest dostarczyć  do przedszkola szczegółowej listy produktów , na ktore dziecko jest uczulone.

 

VII. Szczególne zasady przyprowadzania i odbierania dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów)

 

 1. Za pełne bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu odpowiedzialni są rodzice (opiekunowie).
 2. W wyjątkowych sytuacjach dzieci z przedszkola mogą być odbierane przez osoby dorosłe wskazane przez rodziców po przedłożeniu pisemnej zgody tzw. upoważnienia. Osoba upoważniona, wcześniej nieprzedstawiona, powinna okazać dowód tożsamości w celu ustalenia zgodności danych;
 3. Rodzice (opiekunowie) przyprowadzający dziecko do przedszkola zobowiązani są do wprowadzenia dziecka do budynku i przekazania go nauczycielowi w grupie lub innemu pracownikowi przedszkola.
 4. Podczas odbierania dzieci, w szatni pełni dyżur wyznaczony pracownik przedszkola, która czuwa nad bezpieczeństwem odbieranych dzieci. W przypadku niepewności, co do osoby odbierającej dziecko, pracownik informuje o tym nauczyciela z danej grupy.
 5. Nauczyciel musi być świadomy, komu oddaje dziecko.
 6. W przypadku rodzica pozbawionego praw rodzicielskich, dziecko odbiera prawny opiekun lub drugi rodzic.
 7. Procedury przy nie odebraniu dziecka z przedszkola:
 8. a)Informowanie rodziców o organizacji godzin otwarcia zasad odbioru i konsekwencji nie odebrania dziecka.
 9. b)Skontaktowanie się telefoniczne z rodzicami (opiekunami) dziecka.
 10. c)W przypadku braku kontaktu telefonicznego po jednej godzinie oczekiwania – zawiadomienie policji.
 11. d)Za opiekę nad dzieckiem poza zadeklarowanymi w umowie godzinami obowiązuje opłata określona w umowie w sprawie korzystania z publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Gdańsk

 

VIII. W przedszkolu nie tworzy się rady przedszkola

 

 1. Ze względu na warunki lokalowe i potrzeby środowiska nie przewiduje się tworzenia oddziałów organizujących zajęcia dla grup mniejszości narodowych lub grup etnicznych.

 

 

 

 

 

 

 • 3

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

 1. Organami przedszkola są:
 1. dyrektor przedszkola
 2. rada pedagogiczna
 3. rada rodziców

 

1.1  Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu - sposób powierzania określają odrębne przepisy.

1.2  Dyrektor wykonuje zadania nałożone na niego zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym określonym w przepisach prawa ogólnie obowiązującego.

 

Do podstawowych obowiązków dyrektora należy między innymi:

 1. a)kierowanie bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą;
 2. b)rozwiązywanie bieżących problemów pedagogicznych, organizacyjnych, ekonomicznych i administracyjnych;
 3. c)stwarzanie warunków do sprawnego i efektywnego przebiegu procesów wychowawczo-pedagogicznych i opiekuńczych oraz do harmonijnego rozwoju wychowanków;
 4. d)realizowanie zadań wynikających z uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących oraz zarządzeń organów nadzorujących;
 5. e)zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym;
 6. f)sprawowanie bieżącego nadzoru pedagogicznego, organizacja mierzenia jakości pracy przedszkola;
 7. g)zatrudnianie, ocenianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.

1.3  Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

1.4  Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, o czym niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ nadzorujący.

1.5  Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i rodzicami.

 

 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań, dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.1 W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

2.2 Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

2.3 Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze.

     2.4 Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. a)zatwierdzanie planów pracy,
 2. b)okresowe i roczne analizowanie wyników pracy,
 3. c)podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
 4. d)przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian oraz uchwalanie go;
 5. e)podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia wychowanka z listy, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 6. f)uchwalanie regulaminu swojej działalności.

     2.5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

 1. a)organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
 2. b)wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, innych wyróżnień,
 3. c)decyzje  o wyborze programu wychowania w przedszkolu.
 4. d)propozycje dyrektora dotyczące podziału zadań dodatkowych w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych.
 5. e)opiniuje kandydatury do funkcji kierowniczych w przedszkolu.

2.6 Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela, pełniącego funkcję dyrektora ze stanowiska. Organ uprawniony do odwołania dyrektora ze stanowiska jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić 
o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

2.7 Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów 
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2.8 Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane, protokoły mogą być prowadzone w formie elektronicznej.

2.9  Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw, które mogłyby naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

2.10                     Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane większością głosów, 
w obecności, co najmniej połowy jej członków.

2.11                     Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, na zakończenie pierwszego semestru, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

2.12                     Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego, z inicjatywy przewodniczącego rady lub, co najmniej 1\3 członków rady.

 

 1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest jego organem społecznym.

3.1.Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,

3.2 Zasady wyboru członków i zasady działania rady są ustanawiane przez ogół rodziców na zebraniu ogólnym.

3.3  Do ustawowych kompetencji rady rodziców należy prawo występowania do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w celu wspierania statutowej działalności przedszkola. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ich wydatkowania określa regulamin rady rodziców.

3.4  Zasady wydatkowania tego funduszu określa regulamin.

3.5  Rada rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

3.6  Zebrania rady rodziców są protokołowane.

 

 1. Zasady współdziałania organów przedszkola.

 

 1. Koordynatorem współdziałania organów przedszkola jest dyrektor.
 2. Wszystkie organy przedszkola harmonijnie współpracują na terenie przedszkola w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.
 3. Organy zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
 4. Organy działają i podejmują decyzje w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w ich regulaminach.
 5. Dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współdziałają ze sobą, zapewniając w szczególności właściwe wykonywanie swoich kompetencji.

 

III. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola.

 

 1. W przypadku sporu pomiędzy radą rodziców a radą pedagogiczną w rozstrzygnięciu sporu bierze udział dyrektor przedszkola.
 2. Dyrektor drogą negocjacji, zgodnie z przepisami prawa mając na uwadze dobro dziecka rozstrzyga spór.
 3. W przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a dyrektorem, rada pedagogiczna występuje na piśmie z wnioskami do dyrektora.
 4. Dyrektor udziela odpowiedzi w ciągu siedmiu dni.
 5. W przypadku nie załatwienia sporu drogą negocjacji, strony odwołują się do organu prowadzącego w sprawach personalnych i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w sprawach dotyczących nauczycieli.
 6. W przypadku zaistniałego sporu pomiędzy radą rodziców a dyrektorem przedszkola spór rozstrzyga się drogą negocjacji w obecności członków rady pedagogicznej. Jeżeli rozmowy nie odniosą efektów, wówczas w terminie 14 dni przekazuje się sprawę do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką.
 7. W przypadku zaistnienia sporu każdy z organów przedszkola powinien dążyć do polubownego załatwienia sporu, zgodnie z przepisami, drogą negocjacji.

 

 • 4

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 1. Zasady ogólne
 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
  w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
 3. Dopuszcza się, możliwość tworzenia grupy mieszanej wiekowo.
 4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. W uzasadnionych przypadkach liczba dzieci zapisanych do grupy może liczyć do 28 dzieci za zgodą nauczyciela.

3a. W sytuacjach nadzwyczajnych takich jak:

 1. a)nagłe zachorowanie nauczyciela,
 2. b)sytuacje losowe

dopuszcza się na krótki czas przekroczenie liczebności grupy określonej w § 4 pkt 2  do czasu zorganizowania zastępstwa   itp.

 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
 • salę dla poszczególnych oddziałów z odpowiednim wyposażeniem,
 • ogród przedszkolny z wyposażeniem.

 

 

 

 

 1. Dokumentacja związana z pracą wychowawczo - dydaktyczną

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz na podstawie programów nauczania wybranych przez nauczycieli i dopuszczonych do użytku przez dyrektora.
 2.  Wyboru programu dokonują nauczyciele zgodnie z potrzebami dzieci i warunkami lokalowymi i bazowymi.
 3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami.
 4. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela może zostać dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, jeżeli spełnia kryteria określone 
  w odrębnych przepisach, w tym jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
 5. Planowanie pracy jest spójne z koncepcją przedszkola i rocznym planem pracy przedszkola zatwierdzonym przez radę pedagogiczną.
 6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
 7. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00, przy czym:
 • co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę dowolną;
 • co najmniej 1/5 czasu na pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
 • najwyżej 1/5 czasu zajmują zajęcia dydaktyczne;
 • pozostały czas 2/5 nauczyciel może zagospodarować dowolnie
 1. Na wniosek rodziców i zgodnie z ich oczekiwaniami w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe. Organizację zajęć dodatkowych z uwzględnieniem 
  w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka angielskiego, nauki religii, zajęć logopedycznych, zajęć gimnastyki korekcyjnej powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
 3. a)z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut
 4. b)z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut
 5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 6. Podstawową dokumentację pedagogiczną przedszkola stanowią:
 7. a)Statut
 8. b)Koncepcja pracy przedszkola
 9. c)Przedszkolny zestaw programów
 10. d)Dwutygodniowe  plany pracy
 11. e)Dziennik zajęć przedszkola
 12. f)Dokumentacja monitorowania rozwoju dziecka
 13. g)Księga protokołów Rady Pedagogicznej
 14. h)Plan nadzoru pedagogicznego
 15. i)Zeszyt zarządzeń dyrektora.
 16. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując dwutygodniowe lub miesięczne plany pracy.
 17. Zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje w ciągu kilku dni, tygodnia, dwóch tygodni, w trakcie zajęć z całą grupą, małymi zespołami powstającymi spontanicznie 
  z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie 
  z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.
 18. Dzienny plan pracy ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji dzieci.

 

III. Szczegółowe zasady organizacji pracy

 

 1. Szczegółową organizację pracy w przedszkolu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i zatwierdzony przez organ prowadzący.
 2. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności:
 3. a)czas pracy poszczególnych oddziałów;
 4. b)liczbę pracowników przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
 5. c)ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

 

 1. Ramowy rozkład dnia

 

 1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego a także zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwaniami rodziców.
 2. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym, godziny posiłków, harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu na życzenie rodziców i prowadzonych przez specjalistów.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniając zainteresowania i potrzeby dzieci a także ramy czasowe zalecane w podstawie programowej.

 

 1. Ilość miejsc i organizacja pracy w roku szkolnym

 

 1. Przedszkole dysponuje 100 miejscami.
 2. Przedszkole funkcjonuje przez 10,5 miesiąca, przez 5 dni w tygodniu, za wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. W okresie wakacji przedszkole pełni dyżur, z którego mogą skorzystać rodzice po uprzednim zgłoszeniu. Zgłoszenia dziecka na dyżur dokonują rodzice w wyznaczonym przez dyrektora terminie.
 4. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innych przedszkoli dyżurujących.
 5. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin, w godzinach 06:00 do 17:00.
 6. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym, na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb placówki.
 7. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach od 08:00 do 13:00.
 8. W okresie obniżonej frekwencji dyrektor może podjąć decyzję o zmniejszeniu liczby oddziałów.
 9. W czasie absencji nauczycieli dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych z zastrzeżeniem, że ilość dzieci w grupie nie może przekroczyć 25.

 

 

 1. Sale zabaw i ogród

 

Do realizacji celów statutowych przedszkole zapewnia wychowankom:

 1. 4 sale dydaktyczne odpowiednio wyposażone w sprzęt, pomoce i materiały;
 2. ogród wyposażony w sprzęt do zabaw tematycznych, rekreacyjnych, ruchowych.

 

 

 

 

VII. Opłaty za przedszkole

 

 1. Opłaty związane z utrzymaniem dziecka w przedszkolu reguluje uchwała Rady Miasta Gdańska. Opłaty pobiera się na podstawie umowy o świadczenie usług.
 2. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze prowadzane w czasie przekraczającym podstawę programową są częściowo opłacane przez rodziców.
 3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1, 2, 3 posiłków:
 • za 3 posiłki pobiera się opłatę w wysokości 100% dziennej stawki żywieniowej;
 • za 2 posiłki pobiera się opłatę w wysokości 80% dziennej stawki żywieniowej;
 • za 1posiłek pobiera się opłatę w wysokości 50% dziennej stawki żywieniowej.
 1. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców (opiekunów)
 2. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobiera się z góry, do dnia 10-go każdego miesiąca, w terminach podawanych na tablicy informacyjnej znajdującej się 
  w przedsionku przedszkola.
 3. Dzienna stawka żywienia ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych, które kontroluje się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za wyżywienie od drugiego dnia nieobecności, chyba, że zgłoszenie o absencji wpłynęło dzień wcześniej.
 5. Odpisy będą rozliczane po upływie danego miesiąca.
 6. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola.
 7. Zasady korzystania z wyżywienia przez pracowników przedszkola ustala organ prowadzący.

 

 • 5

 

ZASADY WSPÓŁPRACY NAUCZYCIELI I RODZICÓW

 

I . Zasady ogólne

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele, pracownicy  administracji i obsługi.
 2. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóm nauczycielom zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Dla zapewniania ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

II.     Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy:

 

 1. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

1)      Formy współpracy nauczycieli z rodzicami:

 1. a)zebranie ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez dyrektora przedszkola dwa razy w roku szkolnym;
 2. b)zajęcia otwarte dla rodziców, warsztaty, wspólne wyjazdy wg potrzeb  zgodnie z ustaleniami z rodzicami na pierwszym spotkaniu organizacyjnym w nowym roku szkolnym;
 3. c)spotkania ze specjalistami;
 4. d)kontakty indywidualne z inicjatyw rodziców lub nauczycieli wg potrzeb;
 5. e)uczestnictwo rodziców w codziennym życiu przedszkola;
 6. f)uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny,  imprezy okolicznościowe, wycieczki, zajęcia dodatkowe, zajęcia przedszkolne zgodnie z harmonogramem uroczystości imprez;
 7. g)informacje umieszczane na tablicy na bieżąco.

2)      Aby współpraca ta była efektywna uznaje się prawo rodziców do:

 1. a)zapoznania ze statutem i rocznym planem pracy pedagogicznej podczas zebrań plenarnych,
 2. b)zaproponowania udziału dzieci w zajęciach dodatkowych,
 3. c)planowania harmonogramu imprez kulturalnych,
 4. d)zapoznanie z wytworami pracy dzieci w różnych dziedzinach,
 5. e)informacji o siedzibie i osobach organu nadzorującego i organu prowadzącego, która powinna znajdować się na tablicy informacyjnej dla rodziców,
 6. f)wyboru firmy ubezpieczeniowej i warunków ubezpieczenia.

3)      Formy wymienione w ust. 2) zapewniają rodzicom prawo do:

 1. a)znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola i planów miesięcznych,
 2. b)uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego rozwoju,
 3. c)uzyskania porad w sprawie wychowania, uzyskania pomocy,
 4. d)umożliwienie rodzicom uczestnictwa w codziennym życiu przedszkola,
 5. e)wyrażenia i przekazywania organom przedszkola jak i organom sprawującym nadzór nad przedszkolem opinii na temat pracy przedszkola,
 6. f)żądania wysokiej jakości usług edukacyjnych oferowanych przez przedszkole,
 7. g)do wychowania ich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych.

4)      Rodzice mają obowiązek:

 1. a)przekazywać informacje dotyczące wybranych dla swojego dziecka celów edukacyjnych,
 2. b)wychowywać swoje dziecko w poszanowaniu i akceptowaniu innych ludzi 
  i ich przekonań,
 3. c)włączać się w życie przedszkola,
 4. d)poznać siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności w kontaktach przedszkole – dom,
 5. e)uiszczać w terminie opłaty z tytułu usług edukacyjnych,
 6. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, udzielanie rzetelnych informacji na temat dziecka, jego rozwoju psychofizycznego, chorób, zachowania.
 7. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej.
 8. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie;
 9. Prowadzenie diagnozy pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
 10. Tworzenie sytuacji edukacyjnych wspomagających indywidualny rozwój dziecka 
  i osiągnięcie dojrzałości szkolnej;
 11. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci,
 12. Współpraca ze specjalistami  świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną.
 13. Nauczyciel prowadzi dokumentacje pedagogiczną dotyczącą pracy oddziału  zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 14. a)dziennik przedszkolny;
 15. b)miesięczne lub dwutygodniowe plany pracy;
 16. c)teczka obserwacji indywidualnej wychowanka.
 17. Nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
 18. Nauczyciele pracujący w danym oddziale współpracują ze sobą i między poszczególnymi oddziałami oraz personelem obsługowym.

 

 

 

 • 6

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6.
 2. Dzieci 5 i 6 letnie objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Rodzice są zobowiązani dopełnić zgłoszenia dziecka i zapewnić jego uczestnictwo w zajęciach.
 3. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, 
  w którym kończy 8 lat.
 4. Dyrektor w szczególnych przypadkach może przyjąć do przedszkola dziecko 2,5 letnie.
 5. a)rodzeństwo w przedszkolu;
 6. b)rodzic samotnie wychowujący dziecko;
 7. c)wypadki losowe w rodzinie;
 8. d)samodzielność dziecka;
 9. e)praca obojga rodziców;
 10. f)wolne miejsce w grupie przy jednoczesnym braku chętnych dzieci 3- letnich.

 

 

 

 

 

 1. Rekrutacja do przedszkola

 

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 2. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci zamieszkałe na terenie gminy Gdańsk.
 3. Przyjęcie dzieci do przedszkola następuje na podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, którą rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola winni złożyć dyrektorowi w wyznaczonym terminie.
 4. Kryteria przyjmowania dzieci i do przedszkola.

1)      Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się:

 1. a)Dzieci 5 i 6 letnie i z odroczonym obowiązkiem szkolnym;
 2. b)dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
 3. c)dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
 4. d)dzieci z rodzin zastępczych;
 5. e)dzieci już uczęszczające do tego przedszkola;
 6. f)dzieci obojga rodziców pracujących
 7. g)dzieci z rodzin wielodzietnych
 8. h)dzieci, których pobyt w przedszkolu trwać będzie ponad 5 godzin;
 9. Jeżeli liczba kart zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor.
 10. W przypadku złożenia większej liczby kart zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, 
  o przyjęciu dziecka decyduje Komisja Kwalifikacyjna, powołana przez dyrektora przedszkola.
 11. W skład Komisji wchodzi dyrektor, dwóch  nauczycieli, dwóch rodziców.
 12. Komisja Kwalifikacyjna może brać pod uwagę dodatkowo inne kryteria typu:
 13. a)dokumenty potwierdzające zaznaczone kryteria,
 14. b)adres zamieszkania lub zatrudnienia,
 15. c)sytuację życiową dziecka i rodzica.
 16. Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się według zasad i harmonogramu przygotowanego przez organ prowadzący.
 17. Rekrutacja może odbywać się w formie elektronicznej.
 18. Przyjęć dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego dokonuje dyrektor przedszkola w przypadku uzyskania wolnych miejsc.

 

 

III. Zakres i sposoby wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola

 

 1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele, w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny pracownik przedszkola.
 2. Rozkład dnia w przedszkolu zakłada równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia, ich różnorodność w tym pobyt na świeżym powietrzu.
 3. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie – dzieci 3 i 4 letnie leżakowanie, dzieci starsze zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
 4. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu o ile pozwalają na to warunki pogodowe
 5. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, temperaturę i ogrzewanie.
 6. Stoły, krzesła i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci.
 7. Dzieci korzystają z posiłków przygotowywanych w przedszkolu zgodnie z normami żywieniowymi .
 8. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne, nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej.
 9. W przypadku stwierdzenia u dziecka choroby zakaźnej rodzice są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela grupy lub dyrektora przedszkola.
 10. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych, 
  w przypadku otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu 
  w przedszkolu do niezwłocznego odebrania dziecka.
 11. W sytuacjach, kiedy rodzice przyprowadzają chore dziecko nauczyciel ma prawo nie przyjąć dziecka i żądać dostarczenia zaświadczenia lekarskiego z adnotacją, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.

 

 

 

 

 1. Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:

 

 1. zamykanie furtki na górne zamknięcie;
 2. zamykanie drzwi wejściowych;
 3. domofon;
 4. liczenie dzieci
 5. bezwzględny zakaz zostawiania dzieci bez opieki;
 6. zawiadamianie policji w celu sprawdzenia stanu technicznego autokaru;
 7. odpowiedni sprzęt;
 8. ubezpieczenie dzieci na koszt rodziców;
 9. zobligowanie rodziców do wyposażenia dziecka w bezpieczny i wygodny ubiór;
 10. Przedszkole ma obowiązek zapewnić każdemu dziecku prawo do:
 11. a)właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 12. b)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz poszanowania jego godności osobistej;
 13. c)życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym.
 14. Dziecko ma prawo do:
 15. a)akceptacji takim, jakim jest;
 16. b)spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
 17. c)indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,
 18. d)aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,
 19. e)aktywnego ukształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,
 20. f)zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,
 21. g)przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których zawsze może się zwrócić,
 22. h)badania i eksperymentowania,
 23. i)doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami bezpieczeństwa),
 24. j)snu i odpoczynku, jeżeli jest zmęczone,
 25. k)jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione,
 26. l)zdrowego urozmaiconego jedzenia.
 27. Dziecko ma obowiązek:
 28. a)przestrzegać zawartych umów,
 29. b)dbać i szanować cudzą własność, nie niszczyć jej,
 30. c)nie krzywdzić siebie i innych,
 31. d)umieć sygnalizować potrzeby fizjologiczne oraz korzystać z toalety,
 32. e)   postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi
 33. f)   dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów,

 

 1. Skreślenie z listy wychowanków

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola 
  do skreślenia dziecka z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

o   Nie podpisania umowy o świadczenie usług w terminie określonym 
w procedurze rekrutacji.

o   Nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej powyżej dwóch tygodni, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców

o   Nieterminowego regulowania należności bądź ich nie uiszczania przez okres 
1 miesiąca. W przypadku nieuregulowania odpłatności w terminie zawartym 
w umowie przedszkole może odstąpić od umowy do czasu wniesienia opłat.

o   Powtarzającego się, rażącego łamania obowiązków przez dziecko, zagrażającego bezpieczeństwu psychicznemu lub fizycznemu kolegów albo personelowi przedszkola po uprzednim wyczerpaniu wszystkich środków zapobiegawczych.

o   Zatajenia w karcie zgłoszeniowej choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w grupie.

o    Podanie w karcie zgłoszeniowej nieprawdziwych danych, na podstawie których dziecko skorzystało z preferencji przy przyjęciu do przedszkola.

o   Braku porozumienia miedzy rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzic nie współpracuje z nauczycielami.

o   Nieprzestrzegania zapisów zawartych w statucie np. częstego odbierania dziecka z przedszkola po godzinach funkcjonowania przedszkola.

 

 

 • 7

 Zadania innych pracowników przedszkola.

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo dzieci. Czuwania by na teren przedszkola nie miały wstępu osoby nieupoważnione.

 1. Do obowiązku intendenta należy zaopatrywanie i dbanie prawidłowe funkcjonowanie przedszkola pod względem gospodarczym.
 2. Kucharz odpowiada za przyrządzanie zdrowych, wartościowych posiłków.
 3. Pomoc kucharza pomaga w przyrządzaniu posiłków
 4. Pomoc nauczyciela wspiera nauczyciela w działaniach dydaktyczno wychowawczych, pomaga wychowankom w samoobsłudze. Dba o bezpieczeństwo dzieci, dokonuje bieżących przeglądów zabawek i sprzętów, zgłasza uszkodzenia.
 5. Woźna oddziałowa jest odpowiedzialna za czystość, porządek i podawanie posiłków oraz wspiera nauczyciela w działaniach dydaktyczno wychowawczych, pomaga wychowankom w samoobsłudze. Dba o bezpieczeństwo dzieci, dokonuje bieżących przeglądów zabawek i sprzętów, zgłasza uszkodzenia. Dba o zabezpieczenie przed dostępem dzieci do niebezpiecznych narzędzi i środków chemicznych w czasie wykonywania czynności porządkowych i przechowywania. Pomaga zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w czasie wycieczek i spacerów.
 6. Dozorca strzeże mienia przedszkola, dba o porządek
 7. Główna Księgowa prowadzi gospodarkę finansową czuwa nad gospodarką majątkową przedszkola.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Zasady ogólne

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
 3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

 

 1. Procedura powiadamiania rodziców o ważnych decyzjach, dotyczących placówki

 

 1. Organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z dyrektorem placówki ustala datę 
  i godzinę spotkania ogólnego (na terenie przedszkola) przedstawiciela organu prowadzącego przedszkole z rodzicami wychowanków tej placówki.
 2. Dyrektor przedszkola powiadamia o terminie spotkania nauczycieli i zobowiązuje ich do zorganizowania spotkań grupowych, na których rodzice wychowanków zostaną poinformowani o terminie spotkania ogólnego. Na spotkaniach grupowych rodzice podpisują listę obecności, potwierdzającą przyjęcie informacji o terminie spotkania ogólnego.
 3. Na spotkaniu ogólnym przedstawiciel, organu prowadzącego przekazuje rodzicom decyzję organu prowadzącego dotyczącą danej placówki. Ze spotkania sporządzany jest protokół, do którego załącza się podpisaną listę obecnych na spotkaniu osób.

 

III Tryb składania skarg i wniosków

 

 1. Skargi i wnioski dotyczące nieprzestrzegania praw dziecka, organizacji pracy przedszkola, jakości usług przez przedszkole przyjmuje dyrektor przedszkola 
  w formie pisemnej lub ustnej.
 2. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku w formie ustnej dyrektor sporządza notatkę, którą podpisuje wnoszący skargę lub wniosek. W notatce zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko wnoszącego i zwięzły opis treści sprawy.
 3. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst jednolity statutu zatwierdzony został uchwałą rady pedagogicznej w dniu 31 sierpnia 2011 r.