RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00-8.00

schodzenie się dzieci, samorzutne zabawy w kącikach zainteresowań, zgodne funkcjonowanie w zabawie, praca indywidualna lub w małych zespołach, rozmowy swobodne i kierowane, zabawy dydaktyczne, zabawy ruchowe- poranne

8.00-8.30

I ŚNIADANIE

czynności higieniczne, samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków, mycie zębów

8.30-9.00

zabawy według inwencji dzieci, obserwacja dzieci, praca indywidualna, prace porządkowe

9.00-10.00

zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela: dydaktyczne, badawcze, kulinarne, plastyczno- techniczne, ruchowe, koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne, rytmika, dla 5,6-latków gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna

10.00- 10.30

II ŚNIADANIE

10.30-10.45

czynności samoobsługowe i higieniczne w łazience przed wyjściem na place zabaw do ogrodu przedszkolnego

10.45-11.55

pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe na sprzęcie sportowym, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace ogrodnicze, czynności samoobsługowe i higieniczne przed obiadem (II danie)

12.00- 12.30

OBIAD II DANIE

kształtowanie nawyków kulturalnych związanych ze spożywaniem posiłków, prawidłowym korzystaniem ze sztućców

12.30-13.45

odpoczynek poobiedni: słuchanie utworów czytanych przez nauczycielki, muzyki klasycznej, relaksacyjnej, organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności, zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, praca indywidualna kompensacyjna i rozwijająca indywidualne zdolności i zainteresowania

13.45-14.00

zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.00-14.20

ZUPA

14.20-15.00

 religia, zajęcia dodatkowe

15.00-17.00

zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy tematyczne, stolikowe, praca indywidualna lub w małych grupkach, rozwijanie zainteresowań dziecięcych, zabawy w ogrodzie lub w sali w zależności od pory roku i warunków atmosferycznych, rozchodzenie się do domów.